VSKP.POSUDEK LHUTA

Z WikiTril

Přejít na: navigace, hledání

Do tohoto parametru lze zadat celé číslo, které vyjadřuje počet dní před obhajobou (do kdy má oponent vypracovat posudek VŠKP). Jelikož je v SZŘ, v článku 35 písm 3., uvedeno že: "Závěrečná práce odevzdaná uchazečem k obhajobě musí být nejméně pět pracovních dnů před konáním obhajoby zveřejněna spolu s posudky vedoucího práce a oponentů k nahlížení veřejnosti..." je minimální hodnota parametru nastavena na hodnotu 7 (7 kalendářních dnů = zpravidla 5 pracovních dnů).

Nezaložení parametru nebo zadání hodnoty menší než 7 znamená, že se použije hodnota 7

Parametr ovlivňuje hodnotu proměnné $dat_posudku$, kterou lze využívat při tvorbě notifikačních e-mailů (např. emailu oponentovi definovaného parametrem SZZ.MAIL4 - ve formuláři 80103-Správa parametrů).

Do hodnoty $dat_posudku$ se uloží:

  • datum vypočítané z data komise obhajoby mínus VSKP.POSUDEK_LHUTA
  • není-li známé datum komise, doplní se datum vypočítané z data termínu obhajoby mínus VSKP.POSUDEK_LHUTA
  • není-li znám ani termín obhajoby, doplní se obecná formulace " VSKP.POSUDEK_LHUTA dnů před obhajobou"


Příklad použití: do parametru SZZ.MAIL4 lze zapsat znění dopisu oponentovi např. takto:

''<p>Vážená paní, vážený pane,</p><br>
<p>byl jste určen oponentem $typ2p$ práce, kterou zpracoval(a) student(ka) $student$. Tématem $typ2p$ práce je "$tema$". </p><br />
<p>Posudek vypracujte a následně doručte na sekretariát katedry $kat_kod$ v písemné podobě a vložte ve formátu *.pdf do
systému KOS (viz <a href="https://www.kos.cvut.cz/">https://www.kos.cvut.cz/</a>). 
<p>Posudek, prosím, vypracujte dle pokynů katedry $kat_kod$ do $dat_posudku$.</p><br />''
Osobní nástroje